O časopise

Spirituality Studies je medzinárodný časopis, ktorý publikuje recenzované príspevky zo všetkých oblastí spirituality. Spirituality Studies integrálne prepája tri prístupy k skúmaniu spirituality – akademický, skúsenostný a didaktický prístup. Spojením týchto troch oblastí vytvára unikátnu platformu pre porozumenie fenoménu spirituality a konštruktívny dialóg medzi rôznymi perspektívami a metódami jeho skúmania. Časopis Spirituality Studies vydáva Spoločnosť pre štúdium spirituality v spolupráci s Mníšskym medzináboženským dialógomEurópskou úniou jogy v anglickom jazyku dvakrát do roka.

V súčasnosti pripravujeme vydanie prvého čísla v slovenskom a českom jazyku.

Blog

Odber noviniek

Súhlas

Súhlasím so zásadami
ochrany osobných údajov.