O časopise

Spirituality Studies je medzinárodný časopis, ktorý publikuje recenzované príspevky zo všetkých oblastí spirituality. Časopis integrálne prepája tri prístupy k skúmaniu spirituality – akademický, skúsenostný a edukačný prístup. Spojením týchto troch oblastí vytvára unikátnu platformu pre porozumenie fenoménu spirituality a konštruktívny dialóg medzi rôznymi perspektívami a metódami jeho skúmania. Časopis Spirituality Studies vydáva Spoločnosť pre štúdium spirituality v spolupráci s Mníšskym medzináboženským dialógom (DIMMID), Európskou úniou jogy (EUY) a Medzinárodnou stieťou pre štúdium spirituality (INSS) v anglickom jazyku dvakrát do roka. Časopis je indexovaný v popredných databázach vedeckých časopisov Web of ScienceScopus, Atla RDB, ERIH PLUS, DOAJ, Index Copernicus, Google ScholarJ-Gate.

Blog

Odber noviniek

Súhlasím so zásadami
ochrany osobných údajov.