O nás

O časopise

Spirituality Studies je medzinárodný časopis, ktorý publikuje recenzované príspevky zo všetkých oblastí spirituality.

Spirituality Studies integrálne prepája tri prístupy k skúmaniu spirituality – akademický, skúsenostný a didaktický prístup. Spojením týchto troch oblastí vytvára unikátnu platformu pre porozumenie fenoménu spirituality a konštruktívny dialóg medzi rôznymi perspektívami a metódami jeho skúmania. Osobitnú pozornosť venuje procesom osobnostnej transformácie, o akých referujú rozličné mystické tradície (kresťanská mystika, islamský súfizmus, apod.), prípadne jogové tradície situované v rozmanitom kultúrnom kontexte (hinduizmus, buddhizmus, džinizmus, sikhizmus, nové náboženské hnutia, apod.).

Akademický prístup k skúmaniu spirituality je zastúpený vedeckými štúdiami z rôznych vedných odborov, ktoré tematizujú, prípadne môžu tematizovať fenomén spirituality.

Skúsenostný prístup reprezentujú osobné výpovede duchovne, resp. nábožensky praktizujúcich jednotlivcov o vlastnej spirituálnej skúsenosti, spracované v akademickej, epickej alebo lyrickej forme.

Didaktický prístup predstavujú didaktické a metodické materiály z oblasti spirituality, predovšetkým tie, ktoré sú zamerané na rozvíjanie psycho-somato-spirituálnej jednoty ľudskej osoby, ako aj osobnej, medziosobnej a sociálnej pohody (hathajoga, čchi-kung, apod.).

Časopis Spirituality Studies vydáva Spoločnosť pre štúdium spirituality v spolupráci s Mníšskym medzináboženským dialógomEurópskou úniou jogy v anglickom jazyku dvakrát do roka (1. máj, 1. november). Časopis má nekomerčný a neziskový charakter, všetky publikované príspevky sú voľne dostupné na webovom sídle časopisu www.spirituality-studies.org.

Spirituality Studies rešpektuje súkromie svojich čitateľov a prispievateľov a chráni vaše osobné údaje v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov.

Príspevky

Pokyny pre autorov

Časopis Spirituality Studies publikuje príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Príspevky sú pôvodné, vo vedeckom časopise nateraz nepublikované diela. Príspevky sú anonymne recenzované dvoma recenzentami. O publikovaní príspevku rozhoduje redakčná rada na základe anonymných recenzných posudkov, v sporných prípadoch rozhoduje šéfredaktor. Svoje príspevky zasielajte na adresu redakcie editor@spirituality-studies.org.

Text príspevku je vo formáte OS X Pages alebo vo formáte MS Word. Rozsah príspevku je obmedzený na maximálne 50 normostrán. Bibliografické odkazy sú formátované v súlade s citačnou normou
Chicago Manual of Style.
Príspevok obsahuje nasledujúce časti v uvedenom poradí: názov, podnázov (ak je), meno autora (autorov), abstrakt v anglickom jazyku (do 150 slov), kľúčové slová v anglickom jazyku (5), text príspevku, zoznam bibliografických odkazov, informácia o autorovi (autoroch) vrátane vedeckých titulov, afiliácie a elektronického kontaktu.

Záverečný zoznam bibliografických odkazov je usporiadaný abecedne.

Vedecké štúdie obvykle obsahujú nasledujúce časti (IMRAD): úvod a súčasný stav výskumu problematiky (introduction), metodológia a metodika výskumu (methods), výsledky výskumu (results), interpretácia výsledkov a diskusia (discussion).

Redakčná rada

Team

dojcar

Šéfredaktor
Doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave
Slovenská republika
e-mail

timcak

Doc. Ing. Gejza M. Timčák, PhD.
Prezident, Slovenská asociácia jogy
Slovenská republika
e-mail

grof

Stanislav Grof, M.D., Ph.D.
USA
e-mail

skorka

Rabbi Abraham Skorka, Ph.D.
Univerzita Georgetown
USA
e-mail

skudlarek

William Skudlarek, OSB, Ph.D.
Generálny sekretár, DIMMID
USA
e-mail

costa

Prof. Néstor Da Costa, Ph.D.
Katolícka univerzita v Uruguaji
Uruguaj
e-mail

galik

Prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Slovenská republika
e-mail

slavkovsky

Doc. RNDr. Adrián Slavkovský, OP, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave
Slovenská republika
e-mail

palmisano

Stephania Palmisano, Ph.D.
Turínska univerzita
Taliansko
e-mail

diplacido

Matteo Di Placido, Ph.D.
Turínska univerzita
Taliansko
e-mail

choudry
Yohanan Grinshpon, Ph.D.
Hebrejská univerzita
Izrael
e-mail

choudry

Anuradha Choudry, Ph.D.
Univerzita Bangalore
India
e-mail

stampach

Doc. ThDr. Ivan Štampach
Univerzita Pardubice
Česká republika
e-mail

rembierz

dr hab. Marek Rembierz
Sliezska univerzita v Katoviciach
Poľsko
e-mail

dhammadipa

Bhante Dhammadipa
Univerzita Nalanda
India
e-mail

Kontakt

Vydavateľ

Vydavateľom časopisu Spirituality Studies je Spoločnosť pre štúdium spirituality. Poslaním Spoločnosti pre štúdium spirituality je podporovať akademické štúdium, výskum a popularizáciu spirituality, napomáhať interspirituálnemu, intekultúrnemu a medzináboženskému porozumeniu prostredníctvom dialógu a výmeny odborných poznatkov a skúseností z výskumu spirituality, ako aj vydávať vedecký časopis Spirituality Studies a iné digitálne alebo knižné publikácie. Spoločnosť pre štúdium spirituality je členskou organizáciou Slovenskej asociácie jogy a jej webovým sídlom je Centrum modernej spirituality.

Číslo bankovního účtu
IBAN SK8683300000002900766182
IČO 42407061

Adresa
Spoločnosť pre štúdium spirituality
Martin Dojčár
Pekinská 17
040 13 Košice
Slovenská republika

E-mail
editor@spirituality-studies.org

Partneri

Mníšsky medzináboženský dialóg je medzinárodné združenie katolíckych mníchov a mníšok zamerané na podporu dialógu medzi náboženstvami prednostne na úrovni dialógu duchovnej skúsenosti a praxe.
dimmid.org

Európska únia jogy zastupuje národné jogové asociácie, federácie a orgány na európskom kontinente.
www.europeanyoga.org

Medzinárodná sieť pre štúdium spirituality podporuje štúdium spirituality prostredníctvom výskumu, vzdelávania, štipendijných programov a duchovnej praxe.
spiritualitystudiesnetwork.org