O nás

O časopise

Spirituality Studies je medzinárodný časopis, ktorý publikuje recenzované príspevky zo všetkých oblastí spirituality.

Spirituality Studies integrálne prepája tri prístupy k skúmaniu spirituality – akademický, skúsenostný a didaktický prístup. Spojením týchto troch oblastí vytvára unikátnu platformu pre porozumenie fenoménu spirituality a konštruktívny dialóg medzi rôznymi perspektívami a metódami jeho skúmania. Osobitnú pozornosť venuje procesom osobnostnej transformácie, o akých referujú rozličné mystické tradície (kresťanská mystika, islamský súfizmus, apod.), prípadne jogové tradície situované v rozmanitom kultúrnom kontexte (hinduizmus, buddhizmus, džinizmus, sikhizmus, nové náboženské hnutia, apod.).

Akademický prístup k skúmaniu spirituality je zastúpený vedeckými štúdiami z rôznych vedných odborov, ktoré tematizujú, prípadne môžu tematizovať fenomén spirituality.

Skúsenostný prístup reprezentujú osobné výpovede duchovne, resp. nábožensky praktizujúcich jednotlivcov o vlastnej spirituálnej skúsenosti, spracované v akademickej, epickej alebo lyrickej forme.

Didaktický prístup predstavujú didaktické a metodické materiály z oblasti spirituality, predovšetkým tie, ktoré sú zamerané na rozvíjanie psycho-somato-spirituálnej jednoty ľudskej osoby, ako aj osobnej, medziosobnej a sociálnej pohody (hathajoga, čchi-kung, apod.).

Časopis Spirituality Studies vydáva Spoločnosť pre štúdium spirituality v spolupráci s Mníšskym medzináboženským dialógomEurópskou úniou jogy v anglickom jazyku dvakrát do roka (1. máj, 1. november). Časopis má nekomerčný a neziskový charakter, všetky publikované príspevky sú voľne dostupné na webovom sídle časopisu www.spirituality-studies.org.

Spirituality Studies rešpektuje súkromie svojich čitateľov a prispievateľov a chráni vaše osobné údaje v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov.

Príspevky

Pokyny pre autorov

Časopis Spirituality Studies publikuje príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Príspevky sú pôvodné, vo vedeckom časopise nateraz nepublikované diela. Príspevky sú anonymne recenzované dvoma recenzentami. O publikovaní príspevku rozhoduje redakčná rada na základe anonymných recenzných posudkov, v sporných prípadoch rozhoduje šéfredaktor. Svoje príspevky zasielajte na adresu redakcie editor@spirituality-studies.org.

Text príspevku je vo formáte OS X Pages alebo vo formáte MS Word. Rozsah príspevku je obmedzený na maximálne 50 normostrán. Bibliografické odkazy sú formátované v súlade s citačnou normou
Chicago Manual of Style.
Príspevok obsahuje nasledujúce časti v uvedenom poradí: názov, podnázov (ak je), meno autora (autorov), abstrakt v anglickom jazyku (do 150 slov), kľúčové slová v anglickom jazyku (5), text príspevku, zoznam bibliografických odkazov, informácia o autorovi (autoroch) vrátane vedeckých titulov, afiliácie a elektronického kontaktu.

Záverečný zoznam bibliografických odkazov je usporiadaný abecedne.

Vedecké štúdie obvykle obsahujú nasledujúce časti (IMRAD): úvod a súčasný stav výskumu problematiky (introduction), metodológia a metodika výskumu (methods), výsledky výskumu (results), interpretácia výsledkov a diskusia (discussion).

Redakčná rada

Team

dojcar

Šéfredaktor
Doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave
Slovenská republika
e-mail

timcak

Doc. Ing. Gejza M. Timčák, PhD.
Prezident, Slovenská asociácia jogy
Slovenská republika
e-mail

grof

Stanislav Grof, M.D., Ph.D.
USA
e-mail

skorka

Rabbi Abraham Skorka, Ph.D.
Georgetown University
USA
e-mail

skudlarek

William Skudlarek, OSB, Ph.D.
Generálny sekretár, DIMMID
USA
e-mail

costa

Prof. Néstor Da Costa, Ph.D.
Katolícka univerzita v Uruguaji
Uruguaj
e-mail

galik

Prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Slovenská republika
e-mail

slavkovsky

Doc. RNDr. Adrián Slavkovský, OP, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave
Slovenská republika
e-mail

choudry
Yohanan Grinshpon, Ph.D.
Hebrejská univerzita
Izrael
e-mail

choudry

Anuradha Choudry, Ph.D.
Univerzita Bangalore
India
e-mail

stampach

Doc. ThDr. Ivan Štampach
Univerzita Pardubice
Česká republika
e-mail

rembierz

dr hab. Marek Rembierz
Sliezska univerzita v Katoviciach
Poľsko
e-mail

dhammadipa

Bhante Dhammadipa
Univerzita Nalanda
India
e-mail

Kontakt

Vydavateľ

Vydavateľom časopisu Spirituality Studies je Spoločnosť pre štúdium spirituality. Poslaním Spoločnosti pre štúdium spirituality je podporovať akademické štúdium, výskum a popularizáciu spirituality, ako aj napomáhať interspirituálnemu, intekultúrnemu a medzináboženskému porozumeniu prostredníctvom dialógu a výmeny odborných poznatkov a skúseností z výskumu spirituality. Spoločnosť pre štúdium spirituality je členskou organizáciou Slovenskej asociácie jogy.

Číslo bankovního účtu
IBAN SK8683300000002900766182
IČO 42407061

Adresa
Spoločnosť pre štúdium spirituality
Martin Dojčár
Pekinská 17
040 13 Košice
Slovenská republika

E-mail
editor@spirituality-studies.org

Partneri

Mníšsky medzináboženský dialóg je medzinárodné združenie katolíckych mníchov a mníšok zamerané na podporu dialógu medzi náboženstvami prednostne na úrovni dialógu duchovnej skúsenosti a praxe.
dimmid.org

Európska únia jogy zastupuje národné jogové asociácie, federácie a orgány na európskom kontinente.
www.europeanyoga.org

Medzinárodná sieť pre štúdium spirituality podporuje štúdium spirituality prostredníctvom výskumu, vzdelávania, štipendijných programov a duchovnej praxe.
spiritualitystudiesnetwork.org