Oživení

Motto
K osvícení je zapotřebí nekonečného množství energie.

I.

Nastoupení praktické duchovní cesty vám v první řadě přinese oživení. Jestliže jste do té doby žili a domnívali, se že žijete, tak teprve poté zažijete pravý život.

Štěstí. Všechny bytosti touží být šťastny. Právě z této touhy pramení jakékoliv naše úsilí, jakákoli naše činnost. Je ovšem podstatné, aby naše štěstí bylo trvalé, nezrušitelné, nepodmíněné. Štěstí se bude projevovat v podobě bezpříčinné radostivosti. Právě tato bezpříčinnost, nezávislost na důvodu, zdroji či situaci, je pro nezrušitelnost nejdůležitější. A to už je takzvaný první vnor.

Subham astu sarvadžagatam – Šťastny ať jsou všechny bytosti: tak může znít Vaše první mantra.

II.

Díky pravidelné, každodenní duchovní praxi se vám otevřou vnitřní smysly a uvidíte, uslyšíte, ucítíte to, co jste předtím neznali. S neustále rozvíjejícím se stavem štěstí se vám zvýší množství životní energie, doslova se vám rozproudí krev, lymfa, a právě ona energie.

Časem budete vnímat energii sami v sobě i ve všem kolem. Sami se přesvědčíte, co vše žije, že vše je živé.

Po individuálně dlouhé době pravidelných meditací, s neustálým zažíváním a pochopením, poznáním této jednoty, přijde osvícení. Ano, přijde samo, po letech soustavné meditační praxe, přijde tak samovolně jako byste o něj ani neusilovali.

Musíte ho nechat přijít. Odstranit mu překážky z cesty, zamést mu cestu jako Jan Křtitel: „Jsem hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně…“ (Jan 1, 23). Odstranit sama sebe, vymazat bezezbytku vlastní já, ego. Pokud takto budete činit, nemusíte mít strach o vlastní osvícení ani o svůj osud.

Začnou vám vyvstávat vzpomínky na minulé životy, uvidíte souvislosti mezi nimi, pochopíte jejich význam. To se bude odehrávat v bdělém stavu formou zpočátku krátkých útržkovitých živých vzpomínek, později celých úseků jednotlivých životů. Uvidíte je i ve svých snech, které se stanou živější, barvitější, logičtější, ucelenější i symboličtější, a hlavně skutečnější. Barvy, vůně, chutě i zvuky přes den budete vnímat jinak. Mnohem živěji. Nejen že barvy uvidíte barevnější, ale vy je i ucítíte, ochutnáte… Vše se propojí, vše se sjednotí…

S výčtem bychom mohli pokračovat do nekonečna, a stále bychom nebyli hotovi. Jakýkoli popis nedokáže ani přiblížit skutečnost, jakou pak budete zažívat dennodenně, okamžik od okamžiku. Mohou se vám objevit i takzvané siddhi, mystické a magické, jógické „síly“, a doslova se vám budou plnit sny. Mohou se stát prorockými, stanete se proroky. Stejně tak se ovšem začnou plnit i vaše přání, ale také vaše obavy. Proto je nutno přistupovat nanejvýš obezřetně a bděle. Budete je moci užívat a rozvíjet, ať už vědomě nebo samovolně, ale nejlepší cestou je nechápat se jich, nechat je být a jen si je uvědomovat. Jak ostatně psal Mistr Evžen v dopise jednomu z hledajících.

III.

Ještě před tím než se vám na důkaz správnosti vaší cesty, otevřou cítitelná stigmata v rukách nohách a boku, můžete si energii vyzkoušet a ověřit několika jednoduchými způsoby.

1. Zajisté každý zná slastný a uklidňující pocit při pohledu do otevřené krajiny, z vrchu skal a vyvýšených míst, o nichž můžeme bez nadsázky říci, že na nich žijí Elfové. Tato místa bývají označována a vnímána jako energeticky silné lokality svou, silou a energií nás také nabíjí bez ohledu na to, zda jsme si toho vědomi či nikoli.

2. Dalším způsobem ověření může být energie krystalu, o které bylo hodně napsáno, avšak praktické použití a ověření málokdy nalézáme. Reichenbach uvádí (Karel z Reichenbachu 1916, 14):

„Zaopatřte si přirozený krystal, tak veliký, jak jen vám možno. Položte jej vodorovně přes roh stolu neb lenoch u židle tak, aby oba konce přesahovaly a přiveďte k němu takovou citlivou osobu s rozkazem, aby svojí levou rukou, šíří dlaně, z volna k němu přibližovala na vzdálenost 3, 4 až 10 palců. Nebude to trvat ani 10 vteřin a citlivec vám řekne, že z hořeního konce krystalu vane proti ruce chladný vánek, když to z druhého konce, který byl krystal přirostlý, vane vlažný a nepříjemný, který za krátkou chvíli pronikne celé rámě a působí naň unavujícím způsobem.“

Výše uvedené si čtenář může při dostatku času a trpělivosti vyzkoušet sám. Ale energii krystalu je možné také vidět v temné komoře.

Reichenbach pokračuje (Karel z Reichenbachu 1916, 15–16):

„Upravili jsme oba pokoje tak, že v nich byla úplná temnota a do jedné z nich položil jsem krystal, by nikdo nevěděl kam. Po malém prodlení v prvé tmavé místnosti, by zrak přivedl na temnotu, uvedl jsem slečnu do pokoje, kde byl krystal. Uplynul pouze krátký čas, asi čtvrt hodiny, když označeno mi bylo místo, kam tento byl položen a bylo mi řečeno, že celý předmět jakoby se nalézal v jednom žáru a z jeho konců šlehají jako ruka dlouhé modravé plameny, které se stále pohybují a nahoře v jemné mlze se ztrácí, až úplně mizí. Když obrátil jsem krystal, tu viděla z druhého konce tupý červeno-žlutý plamen se vznášeti.

Chtěl-li by někdo tento pokus činiti, tu jsem povinen ho upozorniti, že zdar jeho jen za úplné temnoty možno docílit. Neb světlo krystalů jest tak jemně slabé, že i při nejmenším jiném světle se ztrácí a postačí, aby jasnovidec ve svém zrakovém dojmu byl rušen. Dále jsou to jen jednotlivé osoby, které jsou tak citlivými, že již v krátké chvilce v temné komoře toto světlo viděli.

Při prostředně citlivých trvalo to 1, 2 až 3 hodiny než jejich oko předražené paprsky denního neb jiného světla, dostatečně tohoto dojmu zbavené a ku přijetí jemného vyzařování z krystalu schopno jest. Mnozí ještě ve třetí hodině nic nepozoruji a ve čtvrté velice zřetelně náhle vše pronikají a vidí.“

Podobně lze v temné komoře vidět energii i dalších energií obdařených předmětů a organismů, například energii vycházející z okrajů rostlin, ale také třeba z ruky či celé postavy, tedy auru. Její vidění se lze naučit i při dlouhém sledování člověka proti jednobarevnému pozadí.

3. Jiným způsobem můžeme oživit naše ruce – dlaně, a to tak, že si vybereme jeden jediný cvik z čínského meditačního systému tai chi chuan nebo čchi-kung. Pokud k tomu přistoupíme poctivě, uděláme si na toto cvičení čas a dostatečně dlouho se mu věnujeme, pocítíme oživení rukou. Od mravenčení přes pocity tepla a chladu až k silné energetizaci, mimo jiné v podobě „magnetického“ náboje ověřitelného přibližováním a vzdalováním rukou před sebou s dlaněmi proti sobě. Takové oživení se pak dá využít například při léčení přikládáním rukou nebo třeba proutkaření, hledání vody, kovů a podobně.

4. Dalším způsobem je pránajáma. Usadíme se do pohodlné pozice, nejlépe jógické ásany; pokud ji nemáme ještě nacvičenou, je to možné praktikovat při sezení na křesle či židli. Osm vteřin se nadechujeme, na 8 vteřin zadržíme dech a 8 vteřin vydechujeme. Tu praktikujeme třikrát denně podobu alespoň 10 minut několik týdnů.

5. Jakým skvostným cvičením vedoucím k oživení je vědomá chůze pak pozná každý, kdo se je pokusí praktikovat. I zde je nutno upozornit, že vše, veškerá tato cvičení k jejich ověření potřebují dostatek času, a tím i trpělivosti a vytrvalosti. Máte odvahu si to vyzkoušet?

Zde je nutno mít na paměti, nezapomenout, být si vědom, že toto je pouze zlomek energie, která se vyskytuje všude a ve všem. Tak je jí třeba vnímat, a tak je třeba k věci přistupovat. Vše obsahuje jednu a tutéž energii, jedinou energii. Tou energií jsme my sami, jak ostatně následně sami poznáte. Není od nás oddělena, a my tak nejsme oddělení od ničeho kolem nás.

IV.

I vaše víra, pokud jste byli k nějaké vedeni, se promění – stane se živou obrácením do sebe, dovnitř, do nitra. Pokud jste k ní vedení nebyli, i tak ji naleznete sami v sobě ve stejné podobě – v podobě reálně žité zkušenosti v přítomnosti. Sami sebe obrátíte na pravou víru, bez potřeby a nutnosti náboženství. Živá víra nepotřebuje chrámy, bohoslužby, modly, kněží ani náboženství. Živá víra ukazuje život všude a ve všem.

V.

Ve východních filosofickonáboženských systémech vycházejících z jógy je popisováno patero dechů více než jen symbolicky: prána, apána, vjána, udána, samána. Spojením, sjednocením těchto dechů a jejich uvedením v centrální energetický kanál – v sušumnu – je probuzena hadí síla. Právě toto probuzení hadí síly představuje ono oživení.

Samozřejmě, že k samotnému oživení je nezbytná, vedle správného výchozího podmětu také dlouhodobá, soustavná a pravidelná práce na sobě samém – duchovní cesta – vedoucí k osvícení. K osvícení je zapotřebí nekonečného množství energie. Ale kde ji najít? Všude. Všude, a především v sobě samém!

Literatura

Karel z Reichenbachu. 1916. Reichenbachův „OD“: skrytá síla v nás a její vyzařování. Nová Paka: Karel Sezemský.

Fotografie © Martin Dojčár, 2024