Ako sa prejavuje sebatranscendencia v reálnom živote?

V novembri roku 1948 sa mu na lakti objavil malý nádor. Hoci bol operačne odstránený (február 1949), vzápätí sa objavil ďalší a nasledovala nová operácia (marec 1949). Keď ani nasledujúce dva operačné zákroky nedokázali zabrániť jeho šíreniu, bolo jasné, že koniec sa neodvratne blíži. 

Bolesti museli byť kruté, ale ani napriek utrpeniu svojej smrteľnej choroby Ramana Maharši nestrácal svoj láskavý úsmev, jemný humor a ochotu byť k dispozícii všetkým, ktorí ho prichádzali navštíviť. Do posledných chvíľ trval na tom, aby mali možnosť vstúpiť do kontaktu s ním aspoň pohľadom. Takto, až do jeho skonu, zástup pútnikov prúdil dva razy do dňa okolo okna miestnosti, v ktorej strávil svoje posledné dni. Krátko pred smrťou Maharši povedal: „Ľudia hovoria, že odchádzam. Kam by som išiel? Som tu.“ (Osborne 1957, s. 210) Tesne pred koncom, keď každý dotyk nesmierne bolel, požiadal svojich ošetrovateľov, aby ho posadili a zomrel v sede (Navrátil 1993, s. 25).

Ramana Maharši patrí medzi tie mimoriadne osobnosti histórie, ktoré celkom výnimočným spôsobom stelesnili schopnosť človeka povzniesť sa nad vlastné osobné i skupinové potreby a záujmy, konzistentne a preukázateľne počas celého svojho života, nielen vo vypätých okamihoch nasadenia či dokonca sebaobetovania v prospech druhého.  

V dejinách spirituality nachádzame mnoho príkladov sebatranscendencie. Môže sa zdať prekvapivé, že sa vyskytujú kultúrne, historicky a nábožensky nezávisle od seba, ale faktom ostáva, že niektoré z nich sú historicky dobre zdokumentované. Natíska sa preto otázka: Jestvuje nejaká zákonitosť, akýsi inherentný mechanizmus sebatranscendencie nezávislý od času, miesta, kultúry a náboženstva?

Táto otázka určuje smer nášho bádania. Odpoveď na ňu budeme hľadať vo filozofických úvahách aj vo fenomenologických analýzach. Na nasledujúcich stránkach predstavíme výsledky nášho skúmania založené na filozofickej analýze intencionality a fenomenologickej analýze sebatranscendencie na vybranej vzorke z dejín spirituality. Odhalíme inherentný mechanizmus sebatranscendencie, vyjadríme ho v podobe modelu sebatranscendencie a zaradíme ho do širšieho celku personálneho porozumenia človeka. Viac sa dočítate v mojej knihe Sebatranscendencia: antropologický model.